ZDOLNOŚCI MATEMATYCZNE

Można uważać, że Canisia (1962) w swych badaniach nad zdolnościami matematycznymi wpadła również na ślad czynnika OIS. Dwa testy po­dobne do testów OIS wykazywały ładunek tego samego czynnika, ale wystąpił on również w innych testach, co nasuwa przypuszczenie, że znowu mamy do czynienia z pewną mieszanką czynników. Te dwa testy to Warunki I (Conditions I) i Przekładanie Stwierdzeń (Statement Translation)….

TAJEMNICA TESTU

Test Problemów Literowych (Letter Problems) został utworzony przez analogię z testem Wnioskowania na Podstawie Figur (Form Reasoning), który jest dobrą miarą KIS. Zamiast znanych kształtów jako elementy symboliczne zostały użyte litery i osoba badana ma, oczywiście, oceniać odpowiedzi, a nie wytwarzać je. Zadanie to nie ogranicza się jednak do podjęcia decyzji, czy odpowiedź jest prawdziwa czy fałszywa: badany musi powiedzieć,…

OCENIANIE IMPLIKACJI

Ponieważ synonimami implikacji są: wniosek, konkluzja, oczekiwana konsekwencja czy wynik, właśnie takie rodzaje zdarzeń psychicznych poddawane są ocenianiu. Czy konkluzje są słuszne? Czy są prawdo­podobne? Czy wypływają z podanej informacji? Istnieje pewien materiał dowodowy związany z czynnikiem OIS i sporo danych dotyczących OIZ.Implikacje symboliczne (OIS). W niedawno dokonanej analizie (Hoepfner i in., 1964) trzy testy skonstruowane dla OIS wykazały ładunki…

DOMINUJĄCA WARIACJA

Dominująca wa­riancja w tym teście należała do CJZ, co musiało znaczyć, że alternatywne odpowiedzi przysparzały jakichś trudności związanych z precyzyjnym znaczeniem słowa. Trudność zrozumienia pewnych subtelności wystę­pujących w tytułach dowcipnych mogła wpłynąć na układ czynników. Trzeci test, Pożytecznych Zmian (Useful Changes), podobny jest do testu KPZ Przekształcenia Postaci. W tym ostatnim teście badany ma podać, który z 5 przedmiotów można…

OPTYMALNY POMIAR

Musimy się jeszcze wiele dowiedzieć o testach optymalnych dla pomiaru OPS i rodzaju kryteriów oceny stosowanych przy ocenie przekształ­ceń. Początek jednak został już zrobiony. Przekształcenia semantyczne (OPZ). W jedynej próbie mającej na celu wykrycie czynnika OPZ, w której zaprojektowano specjalnie do tego celu trzy testy, czynnik ten nie wystąpił. (Nihira i in.. 1964). Test Wy­boru Produktu skonstruowano opierając się na analogicznym…

OCENIANIE PRZEKSZTAŁCEŃ

  Uzyskano już dowody istnienia dwóch poszukiwanych czynników, przy czym w odniesieniu do jednego z nich, tj. czynnika OPZ, materiał dowodowy jest bardzo skąpy, więcej dowodów dotyczy OPS.Przekształcenia symboliczne (OPS). W celu ustalenia hipotetycznego czynnika OTS skonstruowano trzy testy i wszystkie trzy, i tylko one wykazały przynajmniej minimalny ładunek tego czynnika. Najsilniejszy ładunek wykazał test Pomieszanych Słów (Jumble Words), w…

DWA INNE UKŁADY

Dwa inne układy do wyboru przedstawione w tym samym zadaniu mają dwa albo trzy słowa zamienione. Macierz nie obejmuje relacji jako rodzaju wytworu, prawdopodobnie dlatego, że zadania nie zawie­rają zbyt wielu prawdziwych zmian kierunkowych.Opracowano dwa testy dla czynnika OSZ oparte na założeniu, że zda­nie jest dobrym przykładem systemu semantycznego. Test Kompletności Myśli (Complete Thoughts) jest złożony ze zdań, z których…

UZASADNIONE TRAKTOWANIE

Uzasad­nione jest traktowanie przedstawionej sytuacji jako systemu czy poważnej jego części i uznanie zgodności za kryterium oceny: zgodności z posiadaną informacją albo zgodności wewnętrznej.Drugim testem, który nie wypadł tak dobrze, jest test Sytuacji Społecz­nych (Social Situations). Test ten lepiej cechował OSZ w dwóch popula­cjach schizofreników niż w populacji osób normalnych (de Mille, 1962), Każde zadanie tego testu zawiera rodzaj dylematu…

W TEŚCIE LICZB

Osoba badana ma wytworzyć porządek (system), ale wariancja OSS wskazuje, że może ona wypróbować jeden porządek po drugim, spraw­dzając, czy spełniają one kryterium celu. To podejście oparte na próbach i błędach nasuwa przypuszczenie, że powinna tu wystąpić również wariancja związana z wytwarzaniem dywergencyjnym, ale mogą tu być użyte jedynie trzy sposoby ustawienia owych trzech słów, jest to więc zadanie zbyt…

OZNACZONE NAZWY

Nazwa klasy oznaczona literą A jest za wąska, bo kota można znaleźć również poza zagrodą, co odnosi się niekiedy i do klaczy. Nazwa B jest zdecydowanie za szeroka, gdyż obejmuje wiele innych przypadków oprócz wymienionych. Nazwa C jest wystarczająco szeroka, aby objąć wszystkie cztery, a jednocześnie wystarczająco ograniczająca, dlatego też taka jest odpowiedź prawidłowa. Słowo Palma nie pasuje wcale do dwóch…